Regulamin serwisu, wynajmu i zasady płatności

Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki działania serwisu, a w szczególności dokonywania rezerwacji wynajmu obiektów noclegowych wraz z usługami dodatkowymi prezentowanymi na stronach serwisu internetowego AlbaniaApartamenty.pl, prowadzonego pod adresem albaniaapartamenty.pl

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień opisanych w regulaminie.

Serwis AlbaniaApartamenty.pl jest stroną pośredniczącą w zawieranych umowach o świadczenie usług hotelarskich (noclegowych) i innych usług między innymi, takich jak wycieczki fakultatywne, transfery, wynajem samochodów, skuterów, rowerów. Umowa docelowa zawierana jest pomiędzy prywatnym właścicielem obiektu (Wynajmującym) lub przedsiębiorcą świadczącym wyżej wymienione usługi, a jego klientem (Gościem) - użytkownikiem systemu rezerwacyjnego serwisu AlbaniaApartamenty.pl, a niniejszy regulamin stanowi integralną część tej umowy. Jej zawarcie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem i operatorem serwisu AlbaniaApartamenty.pl jest:

4U Usługi i Handel Krzysztof Suchocki
ul. Krzywa 10, 43-190 Mikołów
Telefon: +48 32 307 49 44
Email: kontakt@albaniaapartamenty.pl

System rezerwacji Hotres.pl do serwisu AlbaniaApartamenty.pl dostarcza:

LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński
ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra 

Regulamin serwisu i wynajmu

1. Zakres umowy najmu

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem obiektu noclegowego (Wynajmującym) a klientem (Gościem) obejmuje wyłącznie wynajem obiektu/apartamentu. W cenę wynajmu wliczone są: prąd, woda, wywóz nieczystości, czysta pościel, a także dostęp do telewizji i internetu oraz klimatyzacji i ogrzewania, o ile apartament jest w nie wyposażony.

2. Doba w apartamentach

Wszystkie apartamenty wynajmowane są na doby. Doba w apartamentach zaczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Rezerwacje

Wszystkie rezerwacje wymagają wypełnienia formularza, podania swoich danych, w tym adresowych, wpłaty przedpłaty w formie zadatku w części lub całości kwoty za pobyt w sposób określony w Zasadach płatności.

W przypadku rezerwacji dokonywanej z więcej niż 30 dniowym wyprzedzeniem przed rezerwowanym terminem pobytu, wysokość przedpłaty stanowi minimum 30% kosztów pobytu. W przypadku nieopłacenia całości kosztów pobytu w chwili rezerwacji, pozostałą należność za pobyt należy uregulować do 30 dni przed przyjazdem Gościa, poprzez przelew na podane konto Właściciela obiektu. Brak płatności pozostałej należności w tym terminie równoznaczny jest z rezygnacją Gościa z rezerwacji pobytu, z zachowaniem prawa serwisu i Wynajmującego do potrącenia przedpłaty, zgodnie z Zasadami płatności. W przypadku wyszczególnionych apartamentów możliwa jest płatność pozostałej należności po przybyciu na miejsce, w momencie odbioru kluczy (w takim wypadku pozostała płatność odbywać się będzie w walucie Euro; wysokość tej płatności zostanie podana przy potwierdzeniu rezerwacji).

W przypadku rezerwacji dokonywanej z 30 dniowym lub krótszym wyprzedzeniem przed rezerwowanym terminem pobytu, wysokość przedpłaty stanowi 100% kosztów pobytu.

Zmiany w terminie pobytu, po opłaceniu przedpłaty i otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji terminu pobytu w wybranym obiekcie, możliwe są tylko w przypadku zgody właściciela obiektu oraz dostępności innych terminów.

Każda chęć zmiany terminu powinna być zgłoszona mailowo na adres: kontakt@albaniaapartamenty.pl oraz bezpośrednio do właściciela obiektu (Wynajmującego).

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszelkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy powiadomić mailowo nasz serwis na adres: kontakt@albaniaapartamenty.pl oraz właściciela obiektu o zmianie rezerwującego Gościa, podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu

4. Kaucja zwrotna

Do kosztu pobytu w apartamentach oddzielnie doliczana jest kaucja zwrotna w wysokości 1200 zł na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez wynajmujących. Dla niektórych apartamentów kaucja zwrotna wynosi 2200 zł. Kaucja musi być wpłacona do 30 dni przed przed zarezerwowanym pobytem na wskazane konto właściciela lub w przypadku rezerwacji z krótszym niż 30 dniowym wyprzedzeniem - wraz ze 100% przedpłatą. Dla wskazanych obiektów, w wybranych okresach (np. sezonie wakacyjnym czerwiec-wrzesień) albo przez cały rok, kaucja może być płatna po przybyciu na miejsce, w chwili odbioru kluczy, a jej wysokość wynosi wtedy 300 Euro lub 500 Euro (dla niektórych apartamentów).

Kaucja zwracana jest w całości przez właściciela lub administratora apartamentu w przypadku braku zaistnienia szkód:
- na miejscu, przy zdaniu kluczy,
- lub w terminie do 7 dni po odesłaniu kluczy do właściciela obiektu.

W przypadku zaistnienia szkód, z wysokości kaucji potrącany jest koszt ich usunięcia. Potrącenie kaucji nie zwalnia Gościa z odpowiedzialności wobec Wynajmującego z tytułu szkód wyrządzonych w wynajmowanym obiekcie, przekraczających wysokość kaucji i roszczeń Wynajmującego z powyższego tytułu.

5. Potwierdzenie rezerwacji 

Wstępne potwierdzenie rezerwacji przesyłane jest bezpośrednio z systemu rezerwacyjnego i  przedstawia całkowite koszty pobytu oraz zawiera opłaty za udostępniane w apartamencie media. W ciągu 48 godzin od wstępnej rezerwacji potwierdzonej przedpłatą Gość otrzymuje ostateczne potwierdzenie rezerwacji.

6. Klucze 

Wysyłane są 14 dni przed planowanym pobytem kurierem na adres zamawiającego lub wydawane na miejscu po przybyciu do apartamentu, w godzinach ustalonych wcześniej telefonicznie bądź mailowo. Po zakończeniu pobytu, Gość zobowiązany jest w pełni zamknąć obiekt, a  klucze odesłać po powrocie do kraju właścicielowi apartamentu lub oddać zarządcy na miejscu (szczegóły są ustalane indywidualnie w zależności od obiektu).

7. Garaż

W przypadku niektórych apartamentów możliwe jest wynajęcie garażu w budynku apartamentu lub w jego pobliżu. Szczegóły oraz ewentualne opłaty z tego tytułu określone są dla poszczególnych obiektów. Jeśli obiekt posiada taką możliwość, a Gość chciałby z niej skorzystać, należy zgłosić chęć wynajmu przy składaniu rezerwacji apartamentu.

8. Opłata za sprzątanie

Do ostatecznej ceny wynajmu wybranych obiektów doliczana jest obligatoryjne opłata za sprzątanie obiektu po zakończeniu pobytu Gościa w kwocie 150 zł.

9. Sytuacje szczególne

W sytuacji, gdy wykonanie rezerwacji okaże się być niemożliwe, serwis AlbaniaApartamenty.pl poinformuje Gościa o zaistniałej sytuacji oraz zaproponuje inny, alternatywny obiekt noclegowy, najbardziej zbliżony swoim standardem oraz ofertą do wybranego w pierwotnej rezerwacji. W przypadku braku możliwości realizacji dokonanej rezerwacji, klient ma prawo do złożenia reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń wobec serwisu AlbaniaApartamenty.pl i jego Właściciela, do wysokości opłat dokonanych za pośrednictwem serwisu.

Wszelkie ewentualne pozostałe roszczenia z tytułu niewykonania rezerwacji czy reklamacji klient może wnosić tylko bezpośrednio do właściciela obiektu (Wynajmującego).

Serwis AlbaniaApartamenty.pl oraz jego Właściciel zastrzegają sobie prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, do anulowania rezerwacji, oraz  zwrotu na rzecz Gościa wpłaconych przez niego środków w wysokości równej dokonanej przez Gościa wpłaty na rzecz serwisu AlbaniaApartamenty.pl.

Serwis AlbaniaApartamenty.pl oraz jego Właściciel nie ponoszą żadnej dodatkowej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy. 

Poprzez siłę wyższą przyjmuje się wszelkie niezależne od serwisu lub Wynajmującego okoliczności faktyczne, niemożliwe do przewidzenia, które uniemożliwią wynajem zarezerwowanego przez Gościa obiektu i nie są możliwe do natychmiastowego usunięcia standardowymi środkami. Dotyczy to także okoliczności stwarzających potencjalnie lub bezpośrednie zagrożenie wystąpienia zagrożenia życia, uszczerbku na zdrowiu lub majątku Gościa, w szczególności o charakterze klęski żywiołowej, rozruchów, wojny czy zamachu.

Gość ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację rezerwacji pobytu (np. pożary, powodzie, zamieszki, konflikty zbroje). W takiej sytuacji Gość może ubiegać się o zwrot od Właściciela serwisu AlbaniaApartamenty.pl wpłaconych środków do wysokości równej dokonanej przez Gościa wpłaty na rzecz serwisu AlbaniaApartamenty.pl.

10. Zakaz palenia

We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity, bezwarunkowy zakaz palenia tytoniu. W wyznaczonych apartamentach palenie tytoniu możliwe jest tylko na balkonie.

11. Pobyt zwierząt

We wszystkich apartamentach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt domowych, bez wcześniejszego uzgodnienia i zgody Wynajmującego. Zgoda ta w niektórych apartamentach udzielana jest dla zwierząt domowych typu mały pies, kot, królik, małe ptaki w klatce, żółw i innych. Waga zwierzęcia nie może przekroczyć 10 kilogramów, a zwierzę nie może pozostawiać po sobie trwałego zapachu. Za szkody wyrządzone przez zwierzę całkowitą odpowiedzialność ponosi Gość, zgodnie z regulaminem.

12. Używanie kuchni

W wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb i owoców morza.

13. Cisza nocna

Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano.

14. Ilość osób w apartamencie

Apartament może być wynajęty tylko dla maksymalnej liczby osób przedstawionej w prezentacji apartamentu na stronie internetowej serwisu. 

Liczba osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać deklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji. Goście są proszeni o zgłoszenie właścicielowi przed przyjazdem ewentualnych zmian w deklarowanej liczbie osób. W przypadku niepoinformowania zarządcy o zmianie liczby osób, wynajmujący zostanie obciążony dodatkową dopłatą w wysokości 50% całkowitej ceny pobytu.

Na wcześniejszą prośbę klienta właściciel apartamentu może, lecz nie musi, wyrazić zgodę na pobyt dodatkowej osoby w apartamencie.

15. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody

Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju, jak i ich utratę. W przypadku powstania szkody z winy Gościa, przebywających z nim lub odwiedzających go osób lub zwierząt, Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Goście proszeni są o niezwłoczne powiadomienie właściciela lub zarządcy apartamentu o wystąpieniu szkody/szkód bądź też o jej stwierdzeniu w dniu przyjazdu.

Koszty usunięcia z winy Gościa szkody/szkód pokrywane są z kaucji do wysokości kaucji. Wynajmujący może także żądać od Gościa dodatkowych opłat za usunięcie szkody/szkód w przypadku, gdy koszty te przewyższają wysokość kaucji. W przypadku wystąpienia szkody/szkód z winy Gościa, Wynajmujący może domagać się od Gościa dodatkowej kaucji na poczet szkód, które mogą powstać w okresie dalszego pobytu Gościa w obiekcie Wynajmującego.

16. Utrata kluczy

Klucze do apartamentu prosimy przechowywać z należytą starannością, w przypadku ich utraty, gość zostanie obciążony kosztami wymiany zamka/zamków w wysokości 80 euro od jednego zamka.

17. Warunki i cechy obiektu

Klient decydując się na rezerwację danego obiektu noclegowego akceptuje wszystkie warunki i jego cechy podane w opisie.

18. Informacje zamieszczone w serwisie

Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące apartamentów, zostały zamieszczone przy dołożeniu najwyższej staranności co do ich poprawności oraz aktualności. Wszelkie informacje dotyczące apartamentów a także usług, zostały zamieszczone na podstawie danych przekazanych serwisowi przez właścicieli danego obiektu lub usługodawców świadczących pozostałe usługi. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klientów w wyniku niepoprawności zamieszczonych w nim informacji.

19. Wyłączenia odpowiedzialności serwisu

Serwis AlbaniaApartamenty.pl oraz jego Właściciel nie odpowiadają za żadne ewentualne szkody wyrządzone Gościowi lub osobom trzecim przez Wynajmującego lub opiekuna obiektu noclegowego. Nie ponoszą również odpowiedzialności za ewentualne okaleczenie, śmierć lub przypadki losowe, czy kradzieże lub zniszczenia mienia w trakcie pobytu w obiekcie noclegowym. Gość oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie obejmujące okres pobytu w obiekcie noclegowym i zabezpieczające pokrycie szkód oraz ewentualnego wypadku.

AlbaniaApartamenty.pl oraz jego Właściciel nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne niedogodności lub nieprzyjemności występujące w trakcie pobytu klienta w zarezerwowanym obiekcie noclegowym, spowodowane brakiem dostępu do telewizji satelitarnej lub internetu, brakiem w dostawie prądu, gazu, wody lub innych prac konserwatorskich lub naprawczych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu noclegowego, jak i również z tytułu wadliwego działania tych urządzeń.

Całkowita odpowiedzialność finansowa serwisu AlbaniaApartamenty.pl oraz jego Właściciela, w razie uzasadnionego roszczenia, jest ograniczona do kwoty w wysokości równej dokonanej przez Gościa wpłaty na rzecz Serwisu AlbaniaApartamenty i jakiekolwiek żądania finansowe nie mogą przekroczyć tej wartości.

20. Reklamacje

Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie skargi, zażalenia i wnioski składane przez osoby korzystające z serwisu, a w szczególności Gościa dotyczące:

a) funkcjonowania serwisu, procedury rezerwacji oraz przelewu środków z tytułu przedpłaty,

b) warunków pobytu i usług dodatkowych w wynajętym obiekcie istotnie odbiegających od standardu opisanego w serwisie,

c) zależnych od serwisu AlbaniaApartamenty.pl okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu Gościa w wynajętym obiekcie.

Reklamacja winna być zgłaszana w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres Właściciela serwisu, a w przypadku zgłoszenia telefonicznego - potwierdzona drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, których reklamacja dotyczy, jednak nie później niż 7 dni od zakończenia pobytu.

4U Usługi i Handel Krzysztof Suchocki
ul. Krzywa 10, 43-190 Mikołów 
Telefon: +48 32 307 49 44 
Email: kontakt@albaniaapartamenty.pl 

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis sytuacji podlegającej reklamacji oraz precyzyjne określenie roszczenia, dane Gościa, adres korespondencyjny i mailowy, numer telefonu kontaktowego oraz numer rezerwacji wraz z określeniem rezerwowanego obiektu lub usługi.

Reklamacje posiadające wymaganą formę i treść podlegają rozpatrzeniu w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez serwis i jego Właściciela.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymagań pozostawiana jest bez rozpatrzenia.

21. Polityka cookies i prywatności oraz RODO

Integralną częścią regulaminu jest polityka cookies oraz informacja o przetwarzaniu i ochronie  danych osobowych (RODO).

22. Postanowienia końcowe

W sytuacji, gdyby na skutek różnych okoliczności, w tym z mocy prawa, jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu straciły ważność, stały się nielegalne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia regulaminu są obowiązujące i wiążące.

Zarówno serwis i jego Właściciel oraz Gość i korzystający z serwisu postanawiają w pierwszej kolejności spory powstałe na gruncie niniejszego regulaminu rozwiązywać w sposób polubowny.

23. Akceptacja regulaminu

Dokonując rezerwacji w serwisie AlbaniaApartamenty.pl oraz korzystając z usług serwisu Gość akceptuje, przyjmuje do wiadomości i zgadza się ze wszystkimi zasadami określonymi w Regulaminie serwisu, wynajmu i zasadach płatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku uchybienia przez Gościa powyższym zasadom, serwis AlbaniaApartamenty.pl oraz jego Właściciel mogą powstrzymać się z wykonywaniem i realizacją rezerwacji oraz są uprawnieni do odstąpienia od rezerwacji Gościa. 

Zasady płatności

Płatności w serwisie AlbaniaApartamenty.pl można dokonać:

 • tradycyjnym przelewem bankowym,
 • poprzez system płatności elektronicznych.

Poszczególne rodzaje płatności mogą być niedostępne dla wybranych ofert pobytowych.

Wszelka korespondencja i uzgodnienia dotycząca rezerwacji i płatności pomiędzy Gościem, a serwisem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną (mailowo); ze strony serwisu za pośrednictwem skrzynki kontakt@albaniaapartamenty.pl Możliwy jest także kontakt telefoniczny z serwisem pod numerem +48 323 074 944. Serwis wszelkie uzgodnienia poczynione tą drogą będzie potwierdzał także mailowo.

1. Zadatek w formie przedpłaty może wynosić od 30% do 100% sumy wartości pobytu w danym obiekcie w wybranym terminie oraz zamówionych usług dodatkowych (Pobytu) - wysokość wymaganej przedpłaty może być różna w ramach różnych ofert pobytowych.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w serwisie zostaje uruchomiony proces rezerwacji Pobytu i jego termin wstępnie jest rezerwowany dla Gościa. Potwierdzeniem chęci rezerwacji jest opłacenie przedpłaty przez Gościa.

3. Jeżeli płatność przedpłaty nie wpłynie na konto Właściciela serwisu AlbaniaApartameny.pl w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji - rezerwacja terminu zostanie automatycznie anulowana. W przypadku problemów z dokonaniem płatności przedpłaty i przewidywanym wydłużeniem terminu otrzymania środków przez serwis - prosimy o kontakt z serwisem drogą telefoniczną: +48 323 074 944

4. Najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania przez serwis płatności, Gość otrzymuje z serwisu ostateczne potwierdzenie rezerwacji wybranego obiektu Wynajmującego w wybranym przez siebie terminie lub w szczególnych przypadkach, takich jak brak dostępności wybranego terminu - propozycję jego modyfikacji.

5. W przypadkach braku możliwości zapewnienia rezerwacji wybranego obiektu w wybranym przez Gościa terminie lub braku akceptacji przez Gościa proponowanych modyfikacji terminu, Gość otrzymuje zwrot całości wpłaconych jako przedpłata środków najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych lub ma możliwość przeniesienia środków na inną rezerwację.

6. Jeżeli przedpłata wpłacona przez Gościa przy rezerwacji wynosiła 30% kosztów pobytu, to Gość jest zobowiązany do wpłacenia pozostałej kwoty za pobyt na rachunek właściciela obiektu (Wynajmującego) wskazany w mailu z ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji, nie później niż na 30 dni przed zarezerwowanym terminem pobytu. W przypadku wyszczególnionych apartamentów płatność pozostałej kwoty wraz z wpłatą kaucji odbywa po przybyciu na miejsce, w momencie odbioru kluczy (w takim wypadku ta płatność odbywać się będzie w walucie Euro; wysokość tej płatności zostanie podana przy potwierdzeniu rezerwacji, według stałego przelicznika 1 Euro = 4,50 zł).

7.  W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanego pobytu:

a) Jeżeli do potwierdzonego ostatecznie rozpoczęcia Pobytu pozostało 30 i mniej dni:

 • całość wpłaconej przedpłaty za Pobyt nie jest zwracana - ani przez serwis, ani przez Wynajmującego,
 • wpłacona serwisowi kaucja zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji,
 • kaucja wpłacona Wynajmującemu zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji.

b) Jeżeli do potwierdzonego ostatecznie rozpoczęcia Pobytu pozostało więcej niż 30 i mniej niż 90 dni:

 • serwis zwraca wpłaconą przedpłatę za Pobyt, potrącając z niej 30% wartości Pobytu (w tym usług dodatkowych) w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji; część przedpłaty wpłacona  Wynajmującemu zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji,
 • wpłacona serwisowi kaucja zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji,
 • kaucja wpłacona Wynajmującemu zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji.

c) Jeżeli do potwierdzonego ostatecznie rozpoczęcia Pobytu pozostało 90 i więcej dni:

 • serwis zwraca wpłaconą przedpłatę za Pobyt, potrącając z niej 15% wartości Pobytu (w tym usług dodatkowych) w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zgłoszenia rezygnacji; część przedpłaty wpłacona  Wynajmującemu zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji,
 • wpłacona serwisowi kaucja zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji,
 • kaucja wpłacona Wynajmującemu zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji.

d) Jeżeli do potwierdzonego ostatecznie rozpoczęcia Pobytu pozostało 90 i więcej dni, a od ostatecznego potwierdzenia rezerwacji nie minęło 7 dni:

 • serwis zwraca 100% wpłaconej przedpłaty za Pobyt  w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji; część przedpłaty wpłacona Wynajmującemu zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji,
 • wpłacona serwisowi kaucja zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji,
 • kaucja wpłacona Wynajmującemu zwracana jest w pełnej wysokości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji.